highlight

Internet Library of Serbia for Arts and Humanities

IBiS

Objavljeno u IBiS-u / Published in IBiS

Monografije / Monographs

Lingvistika / Linguistic

 1. Ogledna sveska etimološkog rečnika, Institut za srpski jezik SANU (ur. Pavle Ivić), Beograd 1998.
 2. Etimološki rečnik srpskog jezika 1: A/ Dictionnaire etymologique de la langue serbe 1:A/ Aleksandar Loma (ur.), Marta Bjeletić, Jasna-Vlajić-Popović, Snežana Petrović, uz saradnju Maje Vučković i Marije Đokić, Srpska akademija nauka i umetnosti, Institut za srpski jezik SANU, Beograd 2003.
 3. Etimološki rečnik srpskog jezika 2:Ba-Bd, Dictionnaire etymologique de la langue serbe/ Aleksandar Loma (ur.), Marta Bjeletić, Jasna-Vlajić-Popović, Maja Vučković, Marija Đokić, Snežana Petrović, Srpska akademija nauka i umetnosti, Institut za srpski jezik SANU, Beograd 2006.
 4. Slovenska etimologija danas / zbornik simpozijuma održanog od 5. do 7. septembra 2006. godine u Beogradu / Etymologie slave aujourd'hui/, urednik Aleksandar Loma - SANU, Odeljenje jezika i književnosti, Institut za srpski jezik SANU, Beograd 2007.
 5. Predrag Piper, Jezik i prostor /Language and space/ Biblioteka XX vek, Beograd 2001.
 6. Predrag Piper, Zamenički prilozi (gramatički status i semantički tipovi) /Pronominal adverbs (grammatical status and semantic types/,Institut za strane jezike i književnost, Novi Sad 1983.
 7. Aleksandar Loma, Prakosovo. Slovenski i indoevropski osnovi srpske epike, Prakosovo, The Slavic and Indo-european Roots of Serbian Epic/, Balkanološki institut SANU, Beograd, 2002.
 8. Jasna Vlajić - Popović, Istorijska semantika glagola udaranja u srpskom jeziku (preko etimologije do modela semasiološkog rečnika)/ Historical semantics of S.-Cr. verbs with the meaning "to hit, to beat"/, Institut za srpski jezik SANU, Beograd 2002.
 9. Marta Bjeletić, Iskovrnuti glagoli: Tipovi ekspresivnih preverbalnih formanata (na srpskom i hrvatskom jezičkom materijalu/ Verbs with a twist: Types of expressive preverbal formatives (in Serbian and Croatian language material/, Institut za srpski jezik SANU, Beograd 2006.
 10. Sofija Miloradović, Upotreba padežnih oblika u govoru Paraćinskog Pomoravlja: balkanistički i etnomigracioni aspekt, /The Use of Case Forms in the Speech of Paraćinsko Pomoravlje: balcanistic and ethnomigrational aspects/, Etnografski institut SANU, Beograd, 2003.
 11. Biljana Sikimić, Etimologija i male folklorne forme, Institut za srpski jezik SANU, Beograd 1996.
 12. Sofija Rakić-Milojković, Pastirska terminologija Krivovirskog Timoka, SDZB XXXIX, Beograd, 1993.

Etnologija / Ethnology

 1. Dragana Radojičić, Slike iz Boke / Images from Boka/, Etnografski institut SANU, Beograd 2008.
 2. Dragana Radojičić, Između kultura Istoka i Zapada. Severozapadna Boka Kotorska/ In Between the Cultures of East and West : Northwest Boka Kotorska /Etnografski institut SANU, Beograd 2006.
 3. Ljiljana Gavrilović, Balkanski kostimi Nikole Arsenovića/ Costumes from the Balkan Peninsula: the fine arts of Nikola Arsenović/, Etnografski institut SANU, Beograd 2004.
 4. Ljiljana Gavrilović, Jugoslovenski etnograf Nikola Arsenović /A Yugoslav Ethnographer Nikola Arsenović/, Etnografski institut SANU, Beograd 2006.
 5. Aleksandra Pavićević, Na udaru ideologija - Brak, porodica i polni moral u Srbiji u drugoj polovini 20. veka /Ideologies at work - Marriage, family and sexual morality in Serbia in the second half of 20th century/, Srpska akademija nauka i umetnosti, Etnografski institut SANU, Beograd 2006.
 6. Sanja Zlatanović, Svadba - priča o identitetu: Vranje i okolina /The Wedding - a story of identity: Vranje and its surroundings/, Srpska akademija nauka i umetnosti, Etnografski institut SANU, Beograd 2003.
 7. Mladena Prelić, (N)i ovde (n)i tamo: etnički identitet Srba u Mađarskoj na kraju XX veka /(N)either here (n)or there: Ethnic Identity among Serbs in Hungary in the Late XX Century/, Etnografski institut SANU, Beograd 2008.
 8. Gordana Blagojević, Srbi u Kaliforniji /Serbs in California/ Etnografski institut SANU, Beograd 2005.
 9. Srđan Radović, Slike Evrope. Istraživanje predstava o Evropi i Srbiji na početku XXI veka / Images of Europe. Research of Representations of Europe and Serbia in Early 2000s / Etnografski institut SANU, Beograd 2009.
 10. Ivan Đorđević, Antropologija naučne fantastike: tradicija u žanrovskoj književnosti/Anthropology of Science Fiction: a Tradition in Genre Literature/ Etnografski institut SANU, Beograd 2009.
 11. Milina Ivanovic-Barišić, Kalendarski praznici i običaji u podavalskim selima / Calendar Holidays and Customs inVillages at the Footstool of the Avala Mountain/ Etnografski institut SANU, Beograd 2007.
 12. Ljiljana Gavrilović, Kultura u izlogu: ka novoj muzeologiji, Etnografski institut SANU, Beograd 2007.
 13. Ljiljana Gavrilović, O politikama, identitetima i druge muzejske priče, Etnografski institut SANU, Beograd 2007.
 14. Muzeji u Srbiji: započeto putovanje (zbornik), Ljiljana Gavrilović, Marko Stojanović (ur.), Muzejsko društvo Srbije, Beograd 2008.

Istorija / History

 1. Ranka Gašić, Beograd u hodu ka Evropi: Kulturni uticaji Britanije i Nemačke na beogradsku elitu 1918-1941 / Belgrade in Advent towards Europe. Cultural influences of Great Britain and Germany on Belgrade Elites, 1918-1941/ Instutut za savremenu istoriju, Beograd 2005.Originalni naučni rad u časopisu / Papers

Lingvistika / Linguistic

 1. Predrag Piper, O normativnoj lingvistici, Zbornik Instituta za srpski jezik SANU: Posvećeno dr Dragu Ćupiću povodom 75-godišnjice rođenja - Beograd, 2008, I, 445-459
 2. Predrag Piper, Reč Kosovo i njene verbalne asocijacije u srpskom jeziku, Danica, 2009, knj. 15, 85-95.
 3. Predrag Piper, Učitelj mnogim pokoljenjima slavista, Slavistika, XIII, 2009.
 4. Predrag Piper, Serbian standard language in contemporary Montenegro in light of new linguistic policy, Journal of International Culture, Chosun University, Seoul, 2008, 12, Vol. 1-2, 121-143.
 5. Predrag Piper, O uvodnim dijalozima u slovenskim jezicima, Južnoslovenski filolog, 2006, LXII, 15-32.
 6. Aleksandar Loma, Dimom u nebo. Obred spaljivanja mrtvih u starim i tradicionalnim kulturama. Njegovo osmišljenje u eshatološkim predstavama indoevropskih naroda, sa posebnim osvrtom na paganske Slovene. Kodovi slovenskih kultura 9 - Smrt, Beograd 2004, 7 - 64.
 7. Aleksandar Loma, Vulkanologija i mitologija, Kodovi slovenskih kultura 10 - Vatra, Beograd 2008, 262-299.
 8. Aleksandar Loma, Mitski koreni filozofije.Dva predavanja održana na Alternativnoj akademskoj obrazovnoj mreži u letnjem semestru 1999, Lucida intervalla 8 - 9 (2 3/1999), 1-38.
 9. Jasna Vlajić-Popović, Marta Bjeletić, Implicitna i eksplicitna semantička objašnjenja u etimološkom rečniku (na primeru etimološkog rečnika srpskog jezika, Zbornik Matice srpske za slavistiku, Novi Sad 2003.
 10. Marta Bjeletić, Jasna Vlajić-Popović, Aleksandar Loma, Nivoi etimološke analize i segmentacija odrednice u ERSJ, Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku XL/1, Novi Sad 1997.
 11. Snežana Petrović, Značaj dijalekatskog materijala za proučavanje turcizama u srpskom jeziku. Govori prizrensko-timočke oblasti i susednih dijalekata (zbornik), Niš 1993.
 12. Snežana Petrović, Turcizmi u etimološkom rečniku srpskohrvatskog jezika, Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, Novi Sad 1997.
 13. Snežana Petrović, Srp. Dijal. kaval "kanalić između odžaka sa rasadom povrća" - poreklo i balkanske paralele, Filozofski fakultet u Nišu, Niš 2006.
 14. Snežana Petrović, Bitisati “nestati” ili “postojati” – istorijski razvoj leksikografski tretman i savremena praksa, Naučni sastanak slavista u Vukove dane 37/1, Beograd 2008.
 15. Snežana Petrović, Dijalekti u kontaktu - poreklo i fonetski lik šest turcizama iz Južne Srbije. Južnoslovenski filolog LVI/ 3-4, Beograd, 2000.
 16. Snežana Petrović, Iz crnogorske dijalekatske leksike, Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku L, Novi Sad 2007.
 17. Snežana Petrović, Prilog proučavanju turcizama iz Vranja i susednih govora, Istoci i utoci, Sećanje na Slavoljuba Đinđića (zbornik radova), Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu , Beograd 2009.
 18. Snežana Petrović, Putevi leksičkog pozajmljivanja na Balkanu pozajmljenice iz albanskog u srpskom prizrenskom govoru, Balcanica XXXIV, Beograd 2003.
 19. Snežana Petrović, Razdvajanje hromonima slovensko-balkanska prožimanja, Slovenska etimologija danas (zbornik simpozijuma), Beograd 2007.
 20. Aleksandar Loma, Evroazijski stepski pojas kao činilac jezičke i kulturne prošlosti Slovena, Zbornik Matice srpske za slavistiku, Novi Sad 63.
 21. Marta Bjeletić, Prilog proučavanju s.-h. kojasiti se. Studia etimologica Brunensia 2, Praha 2003.
 22. Marta Bjeletić, Prilog proučavanju psl. *ver-, Studia etimologica Brunensia 3, Praha 2006.
 23. Marta Bjeletić, Još jednom o s.-h. zanov(ij)etati (problemi etimološke prakse), Studia etimologica Brunensia 6, Praha 2009.
 24. Marta Bjeletić, Ekstralingvistički faktori u etimološkim istraživanjima, Zbornik Matice srpske za slavistiku 73, Novi Sad 2008.
 25. Marta Bjeletić, Vede i nevede (Prilog proučavanju semantike psl. *ved-), Srpski jezik u svetlu savremenih lingvističkih teorija, Odeljenje jezika i književnosti SANU, Beograd 2008.
 26. Marta Bjeletić, S.-h. ni piri, ni viri "ne raste, ne uspeva": formalno-semantički paralelizam glagolskih gnezda kao put ka etimologiji, Slovenska etimologija danas (zbornik) , Beograd 2007.
 27. Marta Bjeletić, U iščekivanju rečnika Rovaca... (srp. dijal. skalabučiti "sakupiti (stoku), pomešati"), Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku L, Novi Sad 2007.
 28. Marta Bjeletić, Projekat "Etimološka istraživanja srpskog jezika i izrada etimološkog rečnika srpskog jezika", Šezdeset godina Instituta za srpski jezik SANU (zbornik), Institut za srpski jezik SANU, Beograd 2007.
 29. Marta Bjeletić, Padrtine (Tvorbeni arhaizam iz Bučuma), Filozofski fakultet u Nišu, Niš 2006.
 30. Marta Bjeletić, Južnoslovenska leksika u balkanskom kontekstu (Leksička porodica imenice hala), Balcanica XXXIV, Beograd 2004.
 31. Marta Bjeletić, Implicitna i eksplicitna semantička objašnjenja u etimološkom rečniku (na primeru Etimološkog rečnika srpskog jezika), Zbornik Matice srpske za slavistiku 63, 2003.
 32. Marta Bjeletić, Iz ekspresivne prefiksacije: kočoperiti se, Južnoslovenski filolog LVI/1-2 (Posvećeno Pavlu Iviću), Beograd 2000.
 33. Marta Bjeletić, Pravoslavna leksika u Etimološkom rečniku srpskohrvatskog jezika, Prasłowiańszyna i jej rozpad, Warszawa: Energia 1998.
 34. Marta Bjeletić, Hungarizmi i germanizmi u srpskohrvatskoj terminologiji srodstva, O leksičkim pozajmljenicama (zbornik), Subotica–Beograd 1996.
 35. Marta Bjeletić, Neke slovenske etimologije na Jadranu, Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku XXXVIII/2, Novi Sad 1995.
 36. Marta Bjeletić, Terminologija krvnog srodstva u srpskohrvatskom jeziku, Južnoslovenski filolog L, Beograd 1994.
 37. Marta Bjeletić, O nekim ekspresivnim glagolskim prefiksima, Govori prizrensko-timočke oblasti i susednih dijalekata (zbornik), Niš 1994.
 38. Marta Bjeletić, On serbo-croatian verb gegati se 'to stagger', Linguistique balkanique XXXVI/2, Academie Bulgare des Sciences, 1993.
 39. Marta Bjeletić, Od dijalekatske potvrde do etimološkog problema (s.-h. erlav "iskrivljen; razrok; priglup"), Naučni sastanak slavista u Vukove dane 37/1, Beograd 2008.
 40. Marta Bjeletić, Iz leksike jugoistočne Srbije (paprljak, patrče, pamraka), Naučni sastanak slavista u Vukove dane 35/1, Beograd 2006.
 41. Marta Bjeletić, Rodbinska terminologija kod Srba u Rumuniji, Naučni sastanak slavista u Vukove dane 20/2, Beograd 1990
 42. Marta Bjeletić, O poreklu nekih reči iz istočne Srbije, Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku XXXIV/2, Novi Sad 1991.
 43. Marta Bjeletić, Duhovna kultura Slovena u svetlu etimologije: jsl. (h)ala, Dzieje Słowian w świetle leksyki, Kraków 2002.
 44. Marta Bjeletić, Prilog proučavanju s.-h. (s)komračiti "tenacem esse", "misere, anguste vivere", Rocznik Slawistyczny, t. LIV,2004.
 45. Marta Bjeletić, Turcizmi u srpskohrvatskoj terminologiji srodstva, Južnoslovenski filolog LI, Beograd 1995.
 46. Marta Bjeletić, Srpskohrvatsko čalabrcnuti, Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku 36/2, Novi Sad 1993.
 47. Marta Bjeletić, Doprinos Pavla Ivića etimologiji i onomastici, Život i delo akademika Pavla Ivića, Subotica–Novi Sad–Beograd 2004.
 48. Marta Bjeletić, Otnovo za slovoobrazuvatelnija element - to - (vurhu material predimno ot surbohurvatskite dialekti), Bъlgarski ezik 1/2001–2002.
 49. Biljana Sikimić, Linguistic Research of Small Exogamic Commutinies: the Case of Banyash Roumanians in Serbia, Sankt- Peterburg 2004.
 50. Biljana Sikimić, Banjaši u Srbiji iz balkanske lingvističke perspective, Aktualni problemi na balkanskoto ezikoznanie, Sofija 2002.
 51. Biljana Sikimić, Etnički stereotipi o vlastima u Srbiji, Kulturni i etnički identiteti u procesu globalizacije i regionalizacije Balkana, Centar za balkanske studije, Niš 2002.
 52. Sofija Miloradović, Stepen issledovannosti narodnyh govorov serbskogo menshinstva v balkanskih stranah, Sankt- Peterburg 2004.
 53. Ljubinko Radenković, Slovenska predanja o ubijanju staraca u kontekstu kulture. Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku 63, Novi Sad 2003.
 54. Predrag Piper, O ekscesivnosti u slovenskim jezicima, Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku 63, Novi Sad 2003.

Arheologija / Archaeology

 1. Goran Ilijić, Nalazi topova sa Beogradske tvrđave kao svedočanstva ugarsko-turskih borbi za Beograd
 2. Ivan Bugarski, A contribution to the study of lamellar armours
 3. Ivan Bugarski, Romejske sulice VI veka i nalazi sa gradine u Vrsenicama i Liške Ćave
 4. Ivan Bugarski, Ulomak poznorimskog paradnog šlema iz Singidunuma
 5. Ivan Bugarski, Ostava iz Straževa: uzengije u ranovizantijskom kontekstu
 6. Ivan Bugarski, The Geomorphological Matrix as a Starting Point for Determining the Position of Avar-time Settlements in Pannonia - the Example of the Bačka Region
 7. Vesna Bikić, Prilog kulturnoj stratigrafiji manastira Svetih arhanđela kod Prizrena
 8. Vesna Bikić, Vujadin Ivanišević, Prostor oko Južne kapije Gornjeg grada Beogradske tvrđave

Istorija / History

 1. Ranka Gašić, Srpski masoni između dva svetska rata kao društvena grupa, Godišnjak za društvenu istoriju, Beograd 1998, 85-100.
 2. Ranka Gašić, Srpski stereotipi o Nemcima i percepcija Evrope, Mitovi i stereotipi nacionalizma i komunizma u bivšoj Jugoslaviji. Institut za savremenu istoriju, Beograd; Centar za istoriju, demokratiju i pomirenje, Novi Sad 2008, 131-136.
 3. Ranka Gašić, Novi kurs u Srpskoj samostalnoj stranci 1903-1914. Promena paradigme nacionalne politike, Srpsko-hrvatski odnosi u 20. veku. Prošlost i perspektive, Institut za savremenu istoriju, Beograd; Centar za istoriju, demokratiju i pomirenje, Novi Sad 2008.
 4. Ranka Gašić, Beogradska politička i vojna elita u svetlu nemačkih i britanskih izvora pred Drugi svetski rat, Istorija 20. veka, Institut za savremenu istoriju, Beograd 2006, 63-80.
 5. Ranka Gašić, Trgovinski odnosi beogradskih firmi sa Velikom Britanijom i Nemačkom tridesetih godina 20. veka, Clio im Suedosteuropaeischen Diskurs. Festschrift fuer Andrej Mitrović zum 70. Geburtstag, Beograd 2007, 265-288.Stare knjige / Old books

 1. Vasilije Petrović, Istorija Crne Gore, Moskva 1754.
 2. Zaharije Orfelin, Večni kalendar, Beč 1783.
 3. Vuk Karadžić, Lexicon Serbo - Germanico - Latinum, Beč, 1818.
 4. Vuk Karadžić, Prvi sprski bukvar, Beč, 1827.
 5. Vuk Karadžić, Praviteljstvujušči sovjet serbski za vremena Kara-đorđijeva ili otimanje ondašnjijeh velikaša oko vlasti, Beč 1860.
 6. Jovan Stejić, Sabor istine i nauke, Beograd 1832.
 7. Isokratova beseda, savet Dimoniku, prevod prof. dr. Papakostopulus, preštampano iz Srpskih novina Beograd 1834. u Državnoj štampariji, 1-14
 8. Felix Kanitz, Serbien - historisch-ethnographische Reisestudien aus den Jahren 1859-1868, Leipzig 1868.
 9. Lazar Komarčić, Jedna ugašena zvezda, Beograd 1902.
 10. Đorđe M. Stanojević, Netačno praznovanje vaskrsenja u pravoslavnoj crkvi i reforma kalendara, Beograd 1908.
 11. Bogdan Gavrilović, Civilizacija i nauka, Beograd 1911.
 12. N. O. Loskij, Logika II, Beograd 1927.
 13. Milutin Milanković, Reforma julijanskog kalendara, Srpska kraljevska akademija nauka i umetnosti, Beograd 1923.
 14. Jovan Cvijić, Iz uspomena i života, Novi Sad 1923.
 15. Mihailo Petrović Alas, Fenomenološko preslikavanje, Beograd 1933.
 16. Blagoje D. Marković, Logika za učenike srednjih i učiteljskih škola, Beograd 1939.
 17. Karađorđe, život i delo (Vladimir Ćorović, Stanoje Stanojević, Ferdo Šišić), Narodno delo, Beograd 1923.